Xtrip הטריפ של החיים
תקנון מסעות Xtrip
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

תקנון מסעות אקסטריפ

במחירי המסעות אנו כוללים:
טיסות: כרטיסי הטיסה בתעריף קבוצתי לפי המסלול (יציאה וחזרה עם הקבוצה) וטיסות פנים לפי תכנית המסע.יציאה ו/או חזרה בטיסה אחרת (שלא עם הקבוצה) תהיה כרוכה בתשלום נוסף של 150$ וכן בהפרש בעלות הכרטיס ככל שיהיו. המעוניינים לצאת בטיסה שונה מהטיסה של המסע יודיעו על כך עם ההרשמה ולא יאוחר מ-45 יום לפני יציאת המסע. בקשות לטיסות חריגות לאחר מועד זה יבחנו כל מקרה לגופו.
המטען המותר לכל מטייל כפוף לתנאי כרטיס הטיסה.
אכסון: דרגת בתי מלון - בהתאם למפורט בכל מסע. הלינה - בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים, אלא אם צוין אחרת בתכנית. למעט במקרים מיוחדים נוהל הכניסה לבתי המלון והיציאה מהם הוא על פי הכללים המקובלים בעולם – כניסה לא לפני 15:00 ועזיבה עד שעה 10:00. דירוג בתי המלון על ידי רשות מוסמכת במדינת היעד ישמש ראיה לקיום התחייבותה של החברה בנוגע לרמת בתי המלון במסע.
כלכלה: כמפורט בתכנית כל מסע.
תחבורה: רכב או אמצעי תחבורה אחר אשר צוין בתכנית המסע, יסופק במידת האפשר ובמידה ולא ניתן יהיה לספק את אותו רכב תדאג החברה לרכב חלופי ברמה דומה.
אין אנו מתחייבים לספק למטיילים תחבורה בזמנים שאינם חלק אינטגרלי של התכנית, לרבות ביציאה לבילויים בערבים שלא על פי התכנית. תחבורה שתסופק לבקשת המטיילים מחוץ למסגרת התכנית תהיה על חשבונם.
העברות משדות התעופה בחו"ל ואליהם: מטיילים המצטרפים לקבוצה או נפרדים ממנה במועד שונה מהמפורסם בתכנית המסע אינם זכאים להסעות ו/או להחזר כלשהו.
דמי כניסה: דמי כניסה לאתרים ולשמורות, כמפורט בכל תכנית בנפרד (לא ינתן החזר במידה ולא נוצל).
תשר: (טיפ) - כמתחייב מהתנאים בכל מסע ומסע. התשר הינו חלק ממחיר הטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, מכונאים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד'. המחיר אינו כולל תשר למדריך הישראלי.
בטיולים לנוסע העצמאי התשר אינו כלול במחיר הטיול.
הדרכה: מדריך מצוות החברה ו/או מדריכים מקומיים באתרים הרלוונטיים, כנדרש על פי חוקי המדינות השונות וע"פ תכנית המסע.
בטיולים לנוסע העצמאי מדריכים מקומיים דוברי אנגלית בלבד.
מסים והיטלים: המחיר כולל מסי נמל היטלי דלק וביטחון בארץ, בארצות המסע ובטיסות הפנים אלא אם צוין אחרת במפורש. למרות זאת - כל היטל או מס או תשלום חובה אחר או נוסף, שאינו כלול במחיר המסע במועד הוצאת תכנית המסע ואשר ייתכן שיוטל עד יום יציאת המסע – יחול על המטייל.
רק בזמן כרטוס כרטיסי הטיסה נקבע סופית גובה המסים וההיטלים, אי לכן יתכן שגם לאחר גמר תשלום תגבה תוספת / החזר הנובע משינויים בגובה המיסים וההיטלים.
 
במחיר המסע איננו כוללים:
דרכון ואשרות כניסה: דמי הוצאת דרכון או הארכתו, דמי אשרות כניסה וטיפול.
ארוחות: כל ארוחה שאינה מצוינת בסעיף כלכלה.
ביטוחים: ביטוח נסיעות - אישי, רפואי ומטען. אנו מחייבים כל נוסע לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה.
מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות מיד עם ההרשמה לטיול המכסה גם צורך המטייל בביטול הטיול בנסיבות המופיעות בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.
בילויים וסיורים בזמן חופשי: כל סיור או בילוי שאינם מפורטים בתכנית.
הוצאות אישיות: הוצאות בעלות אופי אישי, כגון דואר, טלפונים, כביסה, משקאות וכד'.
דלק לרכב: דלק לרכב בנהיגה עצמית אשר משולם ישירות בתחנות הדלק. למעט אם צוין אחרת בתכנית המסע.
ביטוח ואחריות על רכב בנהיגה עצמית: השכרת הרכב בטיולים מתבצעת אל מול חברת ההשכרה וכמו כן התחייבות הלקוח לתשלום השתתפות עצמית במקרה נזק או תשלום על נזק שאינו כלול בביטוח הרכב. כמו כן קנסות והוצאות שונות לצד שלישי בגין הנהיגה ברכב.
בטיולים לנוסע העצמאי: מחיר הטיול אינו כולל את עלות הטיסות הבינלאומיות, טיסות הפנים ואינו כולל תשר לנותני השירותים המקומיים.
 
מידע כללי, תנאים ואחריות
טיולינו מתוכננים היטב, על פי היכרותנו המעמיקה עם הארצות שאנו מטיילים בהן, עם תושביהן ומנהגיהן, לאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מעת לעת מתרחשות הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים במסע או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת.
במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים ורמתם אינם כמו אלה המוכרים לנו, חשוב להביא בחשבון עובדה זו. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית המסע ומההיכרות עם הארצות שבהן אנו מטיילים. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהמסעות יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, שינויי מזג האוויר, חסימת דרכים, פתיחת דרכים וכדומה -  גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
 
תנאי הרשמה
הרשמתו של המטייל למסע או תשלום המקדמה (ראה להלן "תנאי התשלום") או עצם השתתפותו של המטייל במסע או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים באתר זה ובתכנית המסע.
 
מחיר ילד
המחירים המפורסמים כמחיר לילד מתייחסים לילד עד גיל 12 כשלישי בחדר הורים.
 
טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה יביאו לשינוי באורך המסע ולשינויים במסלול. מחיר המסע יעודכן בהתאם לכך.הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו למסע עקב השינויים המפורטים למעלה יחויב בדמי ביטול על פי התנאים בתכנית המסע.
 
חיסונים
באחריות כל מטייל לפנות ללשכת הבריאות המחוזית כחודש לפני מועד היציאה למסע.
 
שירותי קרקע וטיסות
שירותי הקרקע והטיסות אינם מסופקים על ידינו ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת חברות תעופה, בתי מלון, חברות ספנות וכו'. ולעניין זה, אנו בגדר מתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו ואנו נהיה פטורים מכל תביעה ו/או דרישה שעילתה  מעשה ו/או מחדל הקשורים לשירותים ו/או לאופן אספקתם.  
חברות התעופה דורשות תשלום מקדמות החל מחודשיים ויותר לפני יציאת הטיול. במקרה של ביטול ההשתתפות בטיול – יחויב המטייל מעבר לדמי הביטול בדמי הביטול של כרטיסי הטיסה כפי שיחויבו על ידי חברת התעופה מחירי הטיולים נקבעים על פי התעריף הידוע בזמן שליחת הטופס. במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי הנמל ומסים נוספים תחול תוספת המחיר על הנוסעים, בהתאמה.
 
גודל הקבוצה והרכבה
קיום המסעות מותנה בהרשמה של 20 מטיילים לפחות בכל מסע למעט אם צוין אחרת בתכנית המסע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מסע עד 15 יום לפני יציאתו,  אם עד אותו מועד לא נרשמו 20 מטיילים לפחות - הרשמה הכוללת את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם במסע. במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בערכים דולריים, באותו שער לפי חישוב סכום הכסף שהתקבל, אך לא תהיה חייבת לשלם פיצוי עקב ביטול המסע.
 
מפגש קבוצה
פרטים מעודכנים, סקירה כללית על מסלול המסע ורשימות ספרות יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה, שיתקיים לפני אותם מסעות הדורשים הכנה יסודית. אנו ממליצים להשתתף במפגש הקבוצה; בכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר למטייל את המידע שנמסר בפגישה.
 
דרכון ואשרות כניסה
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הם באחריות המטייל בלבד. יש לברר במשרדים מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא אשרה, בהתאם לכל תכנית. בכל מקרה של ביטול המסע או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות בהן עוברים המסעות, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
 
סירוב להרשמה ו/או הפסקת מסע
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של המסע - ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו במסע ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך במסע.במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם בעבור המסע ואשר לא נוצל עד מועד הפסקת ההשתתפות, אלא אם החברה לא תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי.
 
מספר ימי המסע
מספר ימי המסע כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. אם שונה מספר ימי המסע, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר המסע בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי המסע שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.
 
תנאי תשלום:  (תשלום הינו על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום)
מקדמה:  בסך 500$ בעת ההרשמה
יתרת התשלום: עד 45 יום לפני יציאת הטיול (במועד זה  ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית)
ניתן לפרוס את מלוא סכום הטיול בכרטיס אשראי בתשלומים שווים וללא ריבית כאשר חיוב ראשון בעת ההרשמה ואחרון בחודש שלאחר יציאת הטיול.
 
אמצעי התשלום: כרטיסי אשראי: אנו מכבדים את כל כרטיסי האשראי הניתנים לשימוש בישראל - בשקלים או במט"ח.לא ניתן לבצע תשלומי מט"ח בכרטיס אשראי.
העברה בנקאית: בתשלום בהעברה בנקאית תינתן הנחה של 1% על הסכום המועבר .
(העברות בנקאיות לא ניתן לפרוס לתשלומים). לא כולל 500$ דמי הרשמה.
פרטי חשבון: אקסטריפ בע"מ, בנק הפועלים 12, סניף שאול המלך מספר 532, חשבון 249917
מזומן: בהתאם ל"חוק הלבנת הון" אין באפשרותנו לקבל תשלום במזומן בשקלים או במט"ח.
 
שינוי במחירים
מחיר המסע מורכב ממחיר טיסות בינלאומיות וטיסות פנים וממחיר שירותי קרקע, נכון ליום פרסום תכנית המסע. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום התכנית. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרה של עלייה במחיר הטיסות או שינוי של שערי החליפין לעומת הדולר, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר המסע והטיסות בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא על ידי המטייל.
 
חדר ליחיד
א. נרשם יחיד שאינו מעוניין בחדר ליחיד, ייעשה מצדנו מאמץ לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.
ב. חדר ליחיד ניתן בבתי המלון בלבד. במקומות לינה אחרים (רכבות, ספינות, בקתות טיילים וכד') לא ניתן לקבל חדר ליחיד.
 
חילוקי דעות
א. סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד.
ב. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם.
ג. החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.
 
מצבי חירום
אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול מסע, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל, בערכים דולריים, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל מסע באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו למסע, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו דמי הביטול המפורטים במסלול המסע.
 
אחריות וביטוח
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שיכול להיגרם במהלך המסע או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה. על כל מטייל לעשות בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.   
 
דמי הביטול למטייל בהודעה בכתב למשרדי Xtrip
  •      עד 30 ימי עבודה לפני היציאה יוחזר מלא הסכום ששולם למעט 500$.
  •      מ 29 ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך 25% ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים.
  •      מ 13 עד 4 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך 70% ממחיר שירותי הקרקע וטיסות הפנים.
  •      מ 3 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול בסך מחיר המלא של הטיול.
  •      בכל מקרה של ביטול, אקסטריפ תזכה את המטייל על פי תנאי הביטול המצוינים מעלה וכן בגין דמי ביטול הטיסות בנפרד בכפוף לתנאי הביטול של חברת התעופה.
  •      במידה והונפקה אשרת כניסה, יחולו מלוא ההוצאות על המטייל ללא קשר למועד הביטול.
  •      הכספים יוחזר למטייל בערכים דולריים / שקליים על פי יום התשלום, בתוך 30 יום ממועד הביטול.
  •      ימי עבודה : יום א – ה שאינם חג או ערבי חג.
  •      מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות החל מ 90 יום לפני היציאה המכסה גם נגד דמי ביטול בנסיבות המופיעות בפוליסה, ניתן לבטלה לפני היציאה ללא תשלום.
  •      במידה ובמסלול המסע מופיעים תנאים שונים מהתנאים המצוינים בסעיף זה התנאים במסלול הינם התנאים התקפים.